“رویداد دهم ”
در نوشهر برای نوشهر
کاری از گروه گردون به کوشش ترانه صادقیان و یاری نگارخانه پنج