بیوگرافی

نام: زهرا پورحسنی
متولد:1356-چالوس
تحصیلات:کارشناس مامایی
هنرجوی استاد نامی پتگر

“مجموعه درختان”

این مجموعه نگاه و درنگی است بر درختان،درختانی که ققنوس وار می سوزند و از خاکستر خود بر می خیزند.

درخت چون تکیه گاهی محکم فرو رفته در زمین و سر به آسمان تامین کننده نیاز مادی و آرامش روان ماست.
بهار،تابستان،پاییز، زمستان و… دوباره بهار. درخود مردن و از خود برخاستن…

درخت و ققنوس هر دو عینی ترین نمود زندگی مرگ و زایش دوباره اند و اقناع کننده میل مقاومت ناپذیر برای زندگی…

زهرا پورحسنی