بیوگرافی

نام:شجاع الدین شهابی
متولد:1 دی ماه 1317
شهرستان تبریز
وی تحصیلات تجسمی را در آمریکا ادامه داد و بعد از بازگشت به ایران درسال 1358 “کارگاه هنر” راتاسیس کرد.وی با کار و آموزش مجسمه سازی نقش پر رنگی در رشد و گسترش هنر مجسمه سازی ایران ایفا کرد.