بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: مارال فتاحی
متولد :1371
شهرستان چالوس
رزومه :دانش آموخته مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گرافیک از دانشگاه مارلیک نوشهر
شرکت در نمایشگاه گروهی فتومونتاژ
طراحی،تبلیغات و کاورهای هنری

   “نمایشگاه فتومونتاژهای مارال فتاحی”

هر گاه در عکاسی دوربین بسوی عکاس بر می گردد، کنشی تازه شکل می گیرد، کنشی که از «آنجا بودگیِ» (thereness)عکاسی اجتماعی و فتوژورنالیستی فاصله می گیرد و چون نقاشی راهی به درون هنرمند-سوژه پیدا می کند؛ راهی برای فهم و درک جهان درون. «پرسه های درون» آن طور که از نامش بر می آید تلاشی است برای ارتباط دنیای درون و بیرون هنرمند. جایی که دانسته های عکاسانه هنرمند با دنیای غریب و ناشناخته درون وی در تعاملی پر چالش قرار می گیرد. «فتاحی» در این راه می کوشد تجربیات روزمره خویش را به دنیای عکاسی پیوند زند و در این راه، آمیختگی عکس ها از راه فتومنتاژ دنیایی تازه ای را شکل می بخشد. دنیایی سرشار از متن ها و فرا متن های تازه، که برای مخاطب لذتی فراتر از تکنیک ها و قواعد فرمالیستی فراهم می نماید. در «پرسه های درون» تجربیات واقعی هنرمند لایه در لایه و در قالب فتومنتاژ به بیانی سوررئالیستی بدل می گردند و از این راه به «آشنایی زدایی» Defamiliarization)) می رسند. مسیری که «فتاحی» در این «آشنایی زدایی عکاسانه» طی می کند، مسیری تازه ای است، هم در شناخت «خود» و هم در شناخت عکاسی.