ترانه صادقیان                                                                     

تهران 1355

دانشکده هنر های تزیینی

شرکت در بیش از 90 نمایشگاه

عضو انجمن نقاشان