خبرنامه نشست قلم

در این نشست که به مناسبت روز قلم و با عنوان” تعامل ادبیات، نقاشی، عکاسی و سینما” برگزار شد، ابتدا استاد اسکندر به تعریف ادبیات و جایگاه آن در شکل گیری مفاهیم اشاره کردند و به ارتباط و تاثیرپذیری متقابل نقاشی و ادبیات در طول تاریخ هنر پرداختند. پس از آن استاد کیانی به تعریف متن و اثر از دیدگاه رولان بارت پرداختند و با بیان نظریه بینامتنیت و ارتباط آن با عکاسی معاصر اشاره نمودند. در ادامه با ارایه چند نمونه عکس و متن به ارتباط بیشتر عکاسی و ادبیات اشاره شد.استاد بوذری با واسازی فیلم “فروشنده” اصغر فرهادی به ارتباط بین ادبیات و سینما اشاره کردند و لایه های ادبی فیلم فرهادی را با نگرشی ادبیات محور مورد تحلیل قرار دادند.

در انتها حضار به طرح سوالاتی در خصوص مباحثه مطرح شده پرداختند.