نگارخانه پنج با حضور آثار اساتید گرانقدری از سرتاسر ایران عزیز افتتاح شد.

استاد علی کیانی در این خصوص می نویسد:

 “همواره غرب مازندران محل ظهور هنرمندان خلاق و روشنفکری بوده که  از نبود فضایی حرفه ای برای عرضه آثار فاخر خود رنج برده اند. نگارخانه پنج با این هدف پا گرفته تا بخش زیادی از این خلا را پر کند. در هنر امروز جایگاه مخاطب هنری در تولید آثار هنری بیش از گذشته اهمیت یافته. هنرمند برای بقای خویش در دنیای هزارتوی هنری نیاز به مخاطب دارد تا اندیشه و مهارت خویش را محک بزند. نگارخانه پنح در راستای همنشینی و پیوند میان هنرمند و مخاطب اثر حرکت می کند تا از یک سو هنرمند جایگاه واقعی خویش را بیابد و از سوی دیگر مخاطب را وادار به اندیشیدن نماید.”

افق نگارخانه‌ پنج فراتر از این ارتباط گام بر می دارد، چرا که از دل تعامل میان مخاطب و هنرمند، شکل گیری رویکردی تازه و نو در جامعه هنری و غیر هنری و ایجاد انگیزه میان هنرجویان و هنرمندان مبتدی نیز پا می گیرد. از این رو امید می رود با این اندیشه و رویکردِ نگارخانه پنج، هنر منطقه، لا به لای روزمرگی ها و کم توجهی ها مسیر خود را پیدا کند و آینده ای روشن تر از قبل برای خود ترسیم نماید.